X

Praktische informatie over Fris! Kinderdagverblijven

Onder dit kopje vindt u meer informatie over een aantal praktische zaken die meer inzicht geven in de dagelijkse gang van zaken bij Fris! Kinderdagverblijven.

Delen:
Tarieven & Rekentool

Tarieven

  • Bij de samenstelling van onze tarieven hebben wij gekeken naar de beste prijsopbouw voor u als ouder:
  • Wij bieden u graag de langste openingstijden tegen de beste nettoprijs.
  • Inschrijving is kosteloos en mogelijk vanaf het begin van uw zwangerschap.

In de Fris! rekentool kunt u heel eenvoudig de netto kosten van de opvang uitrekenen voor uw persoonlijke situatie in 2024.

Het standaard tarief voor opvang op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 2024 is op basis van het uurtarief van € 10,46.
Wenst u incidenteel een extra dag opvang af te nemen, dan bedraagt het uurtarief € 11,02.

Het uurtarief voor buitenschoolse opvang in 2024 is op basis van de Fris! vakantietickets welke flexibel zijn in te zetten voor schoolvrije-/margedagen, studiedagen en/of vakantiedagen.

41 weken opvang € 9,65
41 weken opvang en 6 vakantietickets € 9,54
41 weken opvang en 12 vakantietickets € 9,50
41 weken opvang en 18 vakantietickets € 9,50
41 weken opvang en 24 vakantietickets € 9,45
extra opvang (incidenteel) € 10,16

Voor de voorschoolse opvang tijdens schoolweken in 2024 is het uurtarief € 9,72. Voor incidentele voorschoolse opvang is het uurtarief € 10,16.

Let op! Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie of verdere vragen over onze (opvang)mogelijkheden: klik hier.

Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Oudercommissie

De oudercommissie vormt de verbinding tussen ouders, medewerkers en directie. De commissie wil alle ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling en de gebeurtenissen bij Fris! Kinderdagverblijven.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie komt meestal vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen wordt een aantal vaste agendapunten behandeld. Soms komen de leden zelf met ideeën en voorstellen, maar ze nemen ook input van andere ouders mee. De notulen van de vergaderingen kunt u inzien door deze op te vragen via het e-mail adres van de oudercommissie van uw locatie.

Onderwerpen waarover de oudercommissie meedenkt

  • Informatieverstrekking naar de ouders
  • Pedagogisch beleidsplan (advies geven en naleving monitoren)
  • Kwaliteitsbeleid (naleven monitoren, opleidingseisen, locatiegebruik)
  • Tarieven en openingstijden
  • Klachtenregeling (aanwijzing leden, toetsing afhandeling)
  • Veiligheid, gezondheid en hygiëne (waaronder voeding, BHV)

Wie zitten in de oudercommissie?

Wij vinden de inbreng van ouders heel belangrijk. Alle ouders kunnen aangeven lid te willen worden van de oudercommissie om mee te denken met de organisatie. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. Ieder oudercommissielid is voor een periode van 2 jaar aangenomen, en maximaal 2 keer verkiesbaar.

Welke vestigingen hebben een oudercommissie?

KDV Bloemenweide
KDV Het Speelkasteel (ochetspeelkasteel@outlook.com)
KDV de Vlinderhoeve (ocdevlinderhoeve@friskdv.nl)
KDV Het Bakhuis
BSO en PO de Zonnewende Ravelijn (samengestelde OC met locatie Zonnewende Keerkring)
BSO en PO Eloy

Word lid van de oudercommissie!

Wilt u meer weten van de oudercommissie of uzelf aanmelden als lid? Laat het ons weten! Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij de opvanglocatie van uw kind. Het streven is dat elke locatie een eigen oudercommissie heeft. Onderstaande vestigingen kunnen nog leden gebruiken:
BSO de Korf
BSO en PO Eloy
BSO en PO Zonnewende Ravelijn en Keerkring
BSO en PO Schakel Hoeven en Donken
KDV Het Bakhuis

Meer informatie

Interesse? Maar wilt u nog meer weten over de taken en tijdsbesteding? Stuur dan een mailtje naar uw kinderopvanglocatie. We geven u graag meer informatie.