X

Praktische informatie over Fris! Kinderdagverblijven

Onder dit kopje vindt u meer informatie over een aantal praktische zaken die meer inzicht geven in de dagelijkse gang van zaken bij Fris! Kinderdagverblijven.

Delen:
Tarieven

Tarieven

  • Bij de samenstelling van onze tarieven hebben wij gekeken naar de beste prijsopbouw voor u als ouder:
  • Bij een hele dag opvang krijgt u het eerste half uur opvang gratis.
  • Wij bieden u graag de langste openingstijden tegen de beste nettoprijs.
  • Inschrijving is kosteloos en mogelijk vanaf het begin van uw zwangerschap.

Het tarief voor opvang op onze kinderdagverblijven in 2022 is op basis van het uurtarief van € 9,02 als volgt:

  • Ochtend (07.00 - 12.30): € 49,61
  • Middag (12.30 - 18.30): € 54,12
  • Hele dag (07.00 - 18.30): € 99,22*

*bij afname van een hele dag neemt Fris! het eerste half uur voor haar rekening.

Het tarief voor opvang op onze VSO en/of BSO in 2022 is op basis van een uurtarief van € 8,32.

Let op! Bovenstaande tarieven zijn bruto bedragen, op dit tarief komt de kinderopvangtoeslag nog in mindering.

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. De LRK nummers van onze locaties vind u per locatie onder locaties. Het LRK nummer staat ook op uw Fris! contract vermeld.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief Fris! x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Contracten

De tarieven bij Fris! blijven voor alle opvangvormen gelijk. Denk hierbij aan opvang van hele dagen, dagdelen, flexibele contracten, extra afname, ect. Voor alle vormen betaalt u bij kinderdagopvang en peuteropvang € 9,02 per uur en voor buitenschoolse opvang € 8,32 per uur.

Inschrijving

Inschrijving kan vanaf de door u gewenste datum op iedere willekeurige dag van de maand. De kosten voor de kinderopvang factureren we maandelijks vooraf aan u. Alle betalingen gaan per automatische incasso.

Wennen

Om uw kind(-eren) op een goede en verantwoorde wijze te laten wennen, wordt een geleidelijke opbouw in de aanwezigheid van uw kind op het kinderdagverblijf, peuteropvang of BSO gehanteerd.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind(-eren) zich veilig bij ons voelen. Tijdens het intakegesprek, dat plaatsvindt voordat uw kind voor het eerst naar het KDV of de BSO komt, nemen we uitgebreid de tijd om samen met u de gewoontes en bijzonderheden van uw kind(-eren) te bespreken. De betaling van de opvang gaat van start na de afgesproken wenperiode.

Meer informatie

Voor meer informatie of verdere vragen over onze (opvang)mogelijkheden: klik hier.

Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.